آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات مکانیزه رامین شوشتر نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1385/06/27 تا کنون