آمار کلی

کد ملی: 503806

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فنی مهندسی پادرای انرژی بازرس اصلی خارج شده 1389/07/25 تا 1393/12/09