آمار کلی

کد ملی: 002248XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پارس هوشمند هومان عضو هیئت مدیره فعال 1398/11/30 تا کنون