آمار کلی

کد ملی: 109110XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نگهبان کاران صنیع عضو هیئت مدیره خارج شده 1389/10/03 تا 1397/10/09