آمار کلی

کد ملی: 269108XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهر آب خزر عضو هیئت مدیره فعال 1398/02/08 تا کنون
مهندسین مشاور شهر آب خزر بازرس اصلی خارج شده 1392/01/29 تا 1394/02/11