آمار کلی

کد ملی: 181748XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پرگاس انرژی کیان عضو هیئت مدیره خارج شده 1394/12/04 تا 1395/05/30