آمار کلی

کد ملی: 005131XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
دو هزار و سیصد و یک صنایع تولیدی و بسته بندی میوه و پروتیین اهورا عضو هیئت مدیره فعال 1396/07/11 تا کنون