آمار کلی

کد ملی: 121990XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 2

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مرغداری سلمان فارسی عضو هیئت مدیره فعال 1398/06/11 تا کنون
تولیدی وبازرگانی کیمیا بسپار گلپا بازرس علی البدل خارج شده 1397/05/01 تا 1397/10/22
فنی مهندسی آریا جرقه گلپا عضو هیئت مدیره فعال 1392/07/11 تا کنون