آمار کلی

کد ملی: 342204XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آتش آسان لنگه نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1392/11/16 تا کنون