آمار کلی

کد ملی: 122935XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پارس اندیش کوشان گلپا مدیرعامل خارج شده 1392/01/28 تا 1393/05/06