آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
توانبخش افضل بروجن ذیل نامه شماره 4157 نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1390/08/09 تا کنون