آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسی عمران نادر سازه کریمان بازرس علی البدل خارج شده 1389/06/31 تا 1394/09/17