آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کوه زاگرس بروجرد 2370 ثبت شده به شماره 1587 مدیرعامل فعال 1383/03/19 تا کنون