آمار کلی

کد ملی: 425022XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
راضی نگین قایم رئیس هیئت مدیره فعال 1393/07/19 تا کنون