آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
و پروار بندی گوساله مهله کوه 6304 پلدختر مدیرعامل فعال 1390/04/14 تا کنون