آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
زیست بوم سلامت شمس مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خارج شده 1395/07/07 تا 1396/03/07