آمار کلی

کد ملی: 005505XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ویوالکا شرق مدیرعامل خارج شده 1394/09/23 تا 1395/03/01