آمار کلی

کد ملی: 395058XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خود شکوفا بیستون نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره منحل شده 1393/04/08 تا کنون