آمار کلی

کد ملی: 629990XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولید قارچ دکمه ای صدف قارچ سیبک که منضم بازرس اصلی فعال 1391/10/20 تا کنون