آمار کلی

کد ملی: 355942XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فرداد افق پارس جنوب گروه هفت هزارو صد و نود و هشت عضو هیئت مدیره فعال 1398/02/24 تا کنون