آمار کلی

کد ملی: 418909XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
افلاک کوثر امام رضا مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1394/09/03 تا کنون