آمار کلی

کد ملی: 126280XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آجر نمونه دوستان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و منشی هییت مدیره فعال 1392/08/28 تا کنون