آمار کلی

کد ملی: 462242XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ایمان گاز بازرس اصلی فعال 1396/07/20 تا کنون
خطوط لوله گذاران زاگرس نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1391/09/25 تا کنون