آمار کلی

کد ملی: 057003XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
قیر امیران دلیجان نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1392/07/04 تا 1398/09/16