آمار کلی

کد ملی: 168879XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
زرین تاک آذربایجان شرقی رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/05/10 تا کنون