آمار کلی

کد ملی: 008277XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات آموزشی دکتر سید داود آقایی بازرس اصلی فعال 1390/06/28 تا کنون