آمار کلی

کد ملی: 007540XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
شهر گل مانا نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1395/03/23 تا کنون