آمار کلی

کد ملی: 580963XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن کارگران شهرداری نظر آباد منشی هییت مدیره فعال 1396/01/16 تا کنون