آمار کلی

کد ملی: 282005XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مکانیک خاک راه بتن آزما بازرس اصلی فعال 1397/08/12 تا کنون