آمار کلی

کد ملی: 505978XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آذر آندیر بازرس اصلی فعال 1398/09/05 تا کنون
چرتکه سازان سانا سایان تراز تبریز رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1398/04/20 تا کنون