آمار کلی

کد ملی: 428312XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اتحادیه صنف کفاشان و کفش فروشان شهرستان زنجان نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1394/03/19 تا کنون