آمار کلی

کد ملی: 037020XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
توسعه ارگ گیتی افرا بازرس اصلی فعال 1393/01/10 تا کنون