آمار کلی

کد ملی: 448989XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن فرهنگیان میبد عضو هیئت مدیره فعال 1396/09/02 تا کنون