آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
عمران و خدمات روستایی دهیاران هوراند 2178 بازرس علی البدل فعال 1384/12/17 تا کنون