آمار کلی

کد ملی: 056995XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ایده آل بتن مشاهیر بازرس اصلی خارج شده 1397/07/01 تا 1397/08/20