آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فنی راه و ساختمان طیب راه مارون نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1391/08/27 تا 1394/06/10