آمار کلی

کد ملی: 452993XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سه هزار و نهصد و سی و سه زنبور داری زرین بال غرب مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خارج شده 1394/06/24 تا 1396/06/14