آمار کلی

کد ملی: 405063XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کیف یکتا مسلم الوند رئیس هیئت مدیره فعال 1396/11/18 تا کنون