آمار کلی

کد ملی: 534994XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات درمانی شهدای پانزده خرداد ورامین رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1398/10/21 تا کنون