آمار کلی

کد ملی: 004781XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فرهیختگان اقتصادی پارس نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1396/05/31 تا کنون
انجمن اقتصاد کشاورزی عضو هیئت مدیره فعال 1391/02/21 تا کنون