آمار کلی

کد ملی: 137066XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
معقول روان اندیش تبریز خزانه دار فعال 1396/01/19 تا کنون