آمار کلی

کد ملی: 129021XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مصرف کارگران ریسندگی و بافندگی شکوه اصفهان عضو هیئت مدیره فعال 1398/08/03 تا کنون