آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کیمیا طبیعت ثابت رئیس هیئت مدیره خارج شده 1395/06/17 تا 1397/05/02