آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فناوران اطلاعات و ارتباطات ره نگار مدیرعامل فعال 1384/07/19 تا کنون