آمار کلی

کد ملی: 006616XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تامین نیاز مصرف کنندگان کارکنان و هییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1395/12/09 تا کنون