آمار کلی

کد ملی: 308005XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پارس بهمنان امین بازرس اصلی فعال 1398/01/20 تا کنون