آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدی بازرگانی پویندگان شیمی کار بازرس اصلی خارج شده 1386/04/01 تا 1389/03/10