آمار کلی

کد ملی: 223001XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کوشا پی سیویل سازه مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/07/16 تا کنون