آمار کلی

کد ملی: 174075XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پویش ارتباط امن ایرانیان رئیس هیئت مدیره فعال 1395/06/27 تا کنون