آمار کلی

کد ملی: 196030XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کاشانه معماران جوان بازرس علی البدل فعال 1394/10/20 تا کنون